Select Page

Vietnam Airlines khuyến mại 5 ngày vàng tháng 5

Đặt vé từ 26/5/2014 đến 30/5/2014

Liên hệ Hanoi Tourism để đặt vé ngay bây giờ

Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn bay Loại vé
Chiều đi Chiều về
Kuala Lumpur Hà Nội 18 MYR 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
Kuala Lumpur TP. Hồ Chí Minh 58 MYR 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
Singapore Hà Nội 80 SGD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
Singapore TP. Hồ Chí Minh 20 SGD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
Bangkok Hà Nội 800 THB 26/05-10/0618/08-28/08

03/09-31/12

26/05-10/0618/08-28/08

03/09-31/12

Siêu tiết kiệm
Bangkok TP. Hồ Chí Minh 800 THB 26/05-10/06
18/08-28/08
26/05-10/06
18/08-28/08
Siêu tiết kiệm
Jakarta TP.Hồ Chí Minh 129 USD 26/05-21/07
31/07-31/12
26/05-26/07
05/08-31/12
Siêu tiết kiệm
Vientiane Hà Nội 100 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm
Vientiane TP.Hồ Chí Minh 100 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm
Siem Reap Hà Nội 60 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm
Siem Reap TP.Hồ Chí Minh 60 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm
Siem Reap Đà Nẵng 59 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm
Phnom Penh Hà Nội 60 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm
Phnom Penh TP.Hồ Chí Minh 60 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm
Tokyo Hà Nội 15.000 JPY 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
Osaka Hà Nội 15.000 JPY 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
Nagoya Hà Nội 15.000 JPY 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
Fukoka Hà Nội 15.000 JPY 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
Seoul Hà Nội 310.000 KRW 26/05-02/06
13/06-14/07
26/05-02/06
13/06-14/07
Siêu tiết kiệm
Seoul TP.Hồ Chí Minh 310.000 KRW 26/05-02/06
13/06-14/07
26/05-02/06
13/06-14/07
Siêu tiết kiệm
Seoul Đà Nẵng 310.000 KRW 26/05-02/06
13/06-14/07
26/05-02/06
13/06-14/07
Siêu tiết kiệm
Busan Hà Nội 350.000 KRW 26/05-02/06
13/06-14/07
26/05-02/06
13/06-14/07
Siêu tiết kiệm
Moscow Hà Nội 250 EUR 26/05-20/06
11/08-30/09
26/05-16/07
08/09-15/10
Siêu tiết kiệm
Moscow TP.Hồ Chí Minh 250 EUR 26/05-20/06
11/08-30/09
26/05-16/07
08/09-15/10
Siêu tiết kiệm
London Hà Nội 149 GBP 26/05-22/06
13/08-17/12
26/05-27/07
11/09-31/12
Siêu tiết kiệm
London TP.Hồ Chí Minh 149 GBP 26/05-22/06
13/08-17/12
26/05-27/07
11/09-31/12
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Bangkok 19 USD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-31/12
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-31/12
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Kuala Lumpur 49 USD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Singapore 49 USD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Seoul 349 USD 26/05-02/0613/06-14/07

14/09-14/12

26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm
Hà Nội Busan 349 USD 26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm
Hà Nội Tokyo 349 USD 26/05-14/08

20/08-06/09

01/10-31/12

26/05-07/08

16/08-06/09

01/10-31/12

Siêu tiết kiệm
Hà Nội Osaka 349 USD 26/05-14/08

20/08-06/09

01/10-31/12

26/05-07/08

16/08-06/09

01/10-31/12

Siêu tiết kiệm
Hà Nội Fukoka 349 USD 26/05-14/08

20/08-31/12

26/05-07/08

16/08-31/12

Siêu tiết kiệm
Hà Nội Nagoya 349 USD 26/05-14/08

20/08-31/12

26/05-07/08

16/08-31/12

Siêu tiết kiệm
Hà Nội Moscow 299 USD 26/05-16/07

08/09-15/10

26/05-20/06

11/08-30/09

Siêu tiết kiệm
Hà Nội London 299 USD 26/05-27/07

11/09-31/12

26/05-22/06

13/08-17/12

Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Bangkok 19 USD 26/05-10/06

18/08-28/08

03/09-31/12

26/05-10/06

18/08-28/08

03/09-31/12

Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 29 USD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Singapore 29 USD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Jakarta 29 USD 26/05-26/07
05/08-24/12
26/05-21/07
01/08-19/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Tokyo 349 USD 26/05-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
26/05-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Osaka 349 USD 26/05-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
26/05-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Fukoka 349 USD 26/05-14/08
20/08-31/12
26/05-07/08
16/08-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Nagoya 349 USD 26/05-14/08
20/08-31/12
26/05-07/08
16/08-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Moscow 299 USD 26/05-16/07
08/09-15/10
26/05-20/06
11/08-30/09
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh London 299 USD 26/05-27/07
11/09-31/12
26/05-20/06
13/08-17/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Seoul 349 USD 26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Busan 349 USD 26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm
Đà Nẵng Seoul 349 USD 26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm

Bình luận bài viết

bài bình luận